Shkenca e shëndetit (shkencat e shëndetit) – është ajo shkencë apo janë ato shkenca që përqendrohen në shëndetin, ose kujdesin shëndetësor, si pjesë thelbësore të lëndës së tyre. Këto dy çështje lëndore kanë të bëjnë me disiplina të shumta akademike, (dhe si të tilla) të dyja disiplinat STEM, si dhe disiplinat e sigurisë së pacientëve (të tilla si hulumtimi i kujdesit shoqëror ), dhe të dyja janë të rëndësishme për njohuritë aktuale të shkencës shëndetësore.

Bazat e njohurive të shkencave shëndetësore aktualisht janë të larmishme, me baza intelektuale që ndonjëherë nuk janë në përputhje me njëra-tjetrin. Aktualisht ekziston një paragjykim ekzistues në këtë fushë, drejt vlerësimit të lartë të njohurive që rrjedhin nga pikëpamjet kontrolluese mbi agjencinë njerëzore (siç mishërohet nga baza epistemologjike e projekteve të Procesit të Kontrollit të Randomizuar ); krahasoni këtë kundrejt pikëpamjeve më natyraliste mbi zgjedhjen njerëzore të marra nga hulumtimet e bazuara në Etnografi për shembull).